گفتگوی تحلیلی با آقای منشه امیر:جنگ اسرایل با حماس/نوروز و جشن پوریم