گفتگوی تحلیلی با آقای منشه امیر:حملات آمریکا به نیابتی های رژیم/سرانجام رژیم.سخنان شاهزاده رضا پهلوی