گفتگوی تحلیلی با آقای منشه امیر:خمینی بیسواد، چکونه توانست در یک کشور کهن مانند ایران به قدرت برسد؟