گفتگوی تحلیلی با آقای منشه امیر:سفر صلح چند ایرانی به اسراییل/جنگ با حماس و نبرد ایرانیان برای آزادی