گفتگوی تحلیلی با آقای منشه امیر:چه شد که رژیم اسلامی فساد و تباهی را به اوج خود رسانده است؟