یک دیدگاه

  1. بسمه تعالی
    سوال: ازتمام انسانها مخصوصاصاحبان قدرت اگردرک درست ازسوال داشته باشند( به نظرشماحیات انسانهاوملتهامهمتراست یاکرامت وشرافت انسانهاوملتها؟)
    نویسنده هستم
    حدود ۲۷جلدکتاب ومقاله زیادی نوشته بعضی چاپ وبعضی دردست چاپ میباشد

Comments are closed.