جمشید چالنگی در برنامه سرزمین ما، با منشه امیر، نگارنده کتاب ایران، یهود، اسرائیل به گفتگو می نشیند