گفتگوی جمشید چالنگی با آقایان منشه امیر و علیرضا نوریزاده در برنامه تفسیر خبر درباره نبرد اسرائیل با حماس