گفتگوی جمشید چالنگی با آقای منشه امیر در برنامه تفسیر خبر: ایران آرامش ، قبل از توفان ؟