گفتگوی جمشید چالنگی با آقای منشه امیر و علیرضا نوری زاده درباره جنگ اسراییل و حماس و نقش رزیم ملایان