گفتگوی جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر با آقای منشه امیر و علیرضا نوریزاده