گفتگوی جمشید چالنگی در برنامه تفسیر خبر با آقایان:منشه امیر و نوریزاده درباره جنگ اسراییل با حماس