گفتگوی رادیو پیام اسراییل با آقای شروان فشندی از اعضای موسس گروه فرشگرد درباره خیزش ملی آبان ماه و احتمال سقوط رژیم

آقای شروان فشندی، کارشناس اقتصاد و مشاور بانکداری در آمریکا و عضو مؤسس گروه فرشگرد هستند.

در گفتگویی که رادیو پیام اسراییل با ایشان انجام داد ارزیابی ایشان را درباره خیزش ملی مردم ایران در آبان ماه ۹۸ و امکان ادامه آن را ارزیابی نمودیم.

همچنین شعارهای مردم در خیزش ملی و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی از سوی ملت ایران مورد پرسش و ارزیابی ایشان قرار گرفت.

 

یک دیدگاه

Comments are closed.