حزب مشروطه ایران  حزبی سیاسی  مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران است که در سال ۱۳۷۳ تأسیس شده‌است.

زنده یاد داریوش همایون

زنده یاد داریوش همایون، یکی از  بنیانگذاران این حزب بوده است.

جناب فواد پاشایی در سالیان گذشته دبیرکل این حزب بوده است و اکنون نیز به عنوان رایزن حزب از نزدیک با حزب مشروطه ایران همکاری دارد.

فؤاد پاشایی، خسرو اکمل، حسن منصور و شاهین فاطمی رایزنان حزب مشروطه ایران هستند.

 

بانو هایده توکلی دبیرکل حزب مشروطه ایران

بانو هایده توکلی دبیرکل کنونی حزب مشروطه ایران هستند.

حزب مشروطه ایران بر این باور است که سیستم حکومتی ایران آینده باید محتوایی دموکراتیک داشته باشد و پادشاهی پارلمانی را مناسبترین نوع حکومت برای ایران آینده می داند.

رادیو پیام اسراییل در گفتگویی که با جناب پاشایی داشت شرایط سیاسی ایران و آینده ایران و رژیم را مورد بحث قرار داد.