2 دیدگاه‌

  1. با دورود فراوان به آقای دکتر حمزہ پور
    از احساسات شما سپاس گزارم۰ ملتِ ایران چهل سال ھست که گرفتارند و خسته از حرف۰ تحریم کردن این تروریستھای اسلامی آغاز خوبیست اماّ چرا نمیخواهیم قبول کنیم که اصلاً کافی نیست۰ سپاہ پاسداران و آخوندھا به ایران خیانت و جنایت کردہ و باید با زجر نابود گردند۰

Comments are closed.