آقای نادر صدیقی روزنامه نگار ارشد و با سابقه و تحلیلگر برجسته سیاسی است که در سالهای پیش از انقلاب ۵۷ از مدیران رادیو و تلویزیون ملی ایران بود.

در این گفتگو، امکان مذاکره میان رژیم و ایالات متحده و همچنین جایگاه اپوزیسیون ایرانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.