گفتگوی زنده مشترک شاهزاده رضا پهلوی با مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون درباره منشور منتشر شده