گفتگوی شهرام همایون با آقای منشه امیر درباره جنگ اسراییل با تروریست های حماس