گفتگوی شهرام همایون با آقای منشه امیر درباره جنگ میان رژیم اسلامی و اسراییل