گفتگوی صدای آمریکا با آقای منشه امیر:اسراییل با حمله به پایگاه هوایی اصفهان چه هدفی را دنبال کرد؟