گفتگوی صدای آمریکا با آقای منشه امیر:طرح پیشنهادی نتانیاهو برای مدیریت و بازسازی غزه و احتمال آتش بس