گفتگوی منشه امیر با زنده یاد بانو هایده سال ۱۹۸۶ در اسراییل