گفتگوی هفتگی با آقای منشه امیر:تحولات سیاسی در ایران و اسراییل