گفتگوی هفتگی با آقای منشه امیر:نامه مغرضانه نمایندگان مجلس اسراییل/انقلاب ملی در ایران