گفتگوی هفتگی با آقای منشه امیر در کانال یک:خیزش ملی ایرانیان در دومین ماه همچنان ادامه دارد