گفتگوی هفتگی با آقای منشه امیر در کانال یک:خیزش ملی در ایران بر علیه رژیم همچنان ادامه دارد