گفتگوی هفتگی با آقای منشه امیر در کانال یک:خیزش ملی همچنان ادامه دارد