گفتگوی هفتگی شهرام همایون با آقای منشه امیر:سرنوشت جنگ اسراییل با تروریستهای حماس چه خواهد شد؟