گفتگوی هفتگی کانال یک با آقای منشه امیر:تظاهرات در اسراییل/خیزش انقلابی در ایران