گفتگوی هفتگی کانال یک با اقای منشه امیر:نبرد اسراییل با حماس:حمله به رفح