منشه امیر در مصاحبه ای که وبسایت نماد ملی ایران با او انجام داد، دلیل گسترش ویروس کرونا در ایران را ناکارآمدی رژیم و عدم آگاهی رسانی درست دانسته و بر این باور هستند که اگر وضع به همین شیوه پیش رود ایران با یک فاجعه انسانی روبرو خواهد بود.
منشه امیر همچنین به مقایسه شیوه برخورد دولت در اسراییل و ایران با ویروس کرونا پرداختند.
منشه امیر احتمال میدهد و بر این باور است که گسترش ویروس کرونا در ایران میتواند به سقوط رژیم منجر شود.