2 دیدگاه‌

  1. آقای شهرام ھمایون مدام بینِ سخنان آقای منشه امیر میپَرہ۰ این کار رشته کلام و افکار را نابود میکنه، حالا کاری ندارم که چقدر با ھم دوست ھستند یا نه۰

Comments are closed.