گفتگوی کانال یک با آقای منشه امیر:سفر تاریخی شاهزاده رضا پهلوی به اسراییل و پیامدهای آن برای انقلاب ملی