گفتگوی کانال یک با آقای منشه امیر درباره پاسخ محدود اسراییل به رژیم