گفتگوی کانال یک با آقای منشه امیر درباره تبعات جنگ رژیم با اسراییل