گفتگو آقای منشه امیر با سامی عینی ورزشکار ایرانی و مربی اش درباره وظیفه ورزشکاران در قبال مردم در روند خیزش انقلابی