گفتگو با آقای امیر طاهری درباره پیام شاهزاده رضا پهلوی و سیرک انتخابات رژیم