گفتگو با آقای امیر طاهری: نگاهی به ایران از گذشته تا امروز