گفتگو با آقای فرشید بلدی درباره شرایط پناهندگان ایرانی در اروپا

ده ها هزار ایرانی در کشورهایی مانند: ترکیه و یونان و همچنین کشورهای اروپایی به عنوان پناهجو در شرایط سختی به سر می برند و در انتظار خروج از این شرایط دردناک هستند.

در این گفتگو  آقای فرشید بلدی از فعالین در زمینه پناهندگی مسایل و مشکلات پناهجویان در اروپا را مورد ارزیابی قرار دادند.