دکتر جمشید اسدی کارشناس برجسته اقتصاد در گفتگو با رادیو پیام اسراییل، تاثیرات کرونا بر اقتصاد جهان و ایران را مورد بررسی قرار داد و همچنین رکود اقتصادی ناشی از توقف تولید در این دوره را با رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۸ و ۱۹۲۹ مقایسه نمود. دکتر اسدی بر این باور است که اقتصاد رژیم حتی پیش از کرونا نیز از هم فروپاشیده بود و کرونا این بحران را دو چندان نموده است.