دکتر جواد خادم از اعضای کابینه زنده نام شاپور بختیار و از فعالین سیاسی است که در چهل و یکسال گذشته در این عرصه حضور داشته است. جواد خادم همچنین از دست اندرکاران کودتای نوژه بود که با شکست روبرو گردید. در این گفتگو ایشان شرایط سیاسی ایران و آینده رژیم را مورد ارزیابی قرار داد.