گفتگو با دکتر رضا تقی زاده:جلسه مشترک با حضور شاهزاده رضا پهلوی،تظاهرات بزرگ لس آنجلس و…