دکتر علی اکبر امیدمهر از دیپلمات های با سابقه و تحلیلگر سیاسی است که در این برنامه از ایشان در پیوند با قرارداد رژیم با چین پرسش شد.

همچنین او شرایط سیاسی رژیم را در عرصه داخلی و بین المللی مورد ارزیابی قرار داد. دکتر علی اکبر امیدمهر بر این باور است که این بار رژیم راه فراری ندارد و ملت ایران قصد دارد با یک خیزش ملی، رژیم را به زیر بکشد.