در این گفتگو آقای نادر صدیقی  قرارداد رژیم با چین و احتمال اجرایی شدن آن را مورد ارزیابی قرار دادند.

ایشان همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی ایران را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین درباره نقش و جایگاه شاهزاده رضا پهلوی در امروز و آینده ایران نیز توضیحاتی دادند.