موضوع بحث دوشنبه (۵ شهریور/ ۲۷ اوت):
برای رهایی ایران، تا چه حد باید از کشورهای جهان انتظار کمک داشت؟
گفت و گو با آقای منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه و مدیر رادیو پیام اسرائیل
با مدیریت خانم شیرلی شمسیان و خانم شهرزاد شادی
در فیس بوک و وب سایت رادیو پیام اسرائیل