گفتگو و مناظره هفتگی شهرام همایون با آقای منشه امیر:دفاع جانانه شهرام همایون از فلسطین و غزه