گفتگو و مناظره هفتگی شهرام همایون با آقای منشه امیر:جنگ اسراییل با تروریستهای حماس