گفتگو و مناظره هفتگی شهرام همایون با آقای منشه امیر درباره نبرد اسرائیل با تروریستهای حماس و حزب الله

گفتگو و مناظره هفتگی شهرام همایون با آقای منشه امیر درباره نبرد اسرائیل با تروریستهای حماس و حزب الله