یادآوری:گفتگوی آقای منشه امیر با آقای امیر طاهری:ریشه های یهودستیزی و دشمنی با اسرائیل در رژیم اسلامی

یادآوری:گفتگوی آقای منشه امیر با آقای امیر طاهری:ریشه های یهودستیزی و دشمنی با اسرائیل در رژیم اسلامی