یادداشت

یوم کیپور، روزطلب بخشایش!

شامگاه امروز، پیش از آن که خورشید جهانتاب در دامان افق بخسبد و آرام گیرد، روزه بزرگ یهودیان آغاز می شود که تا دیری از پایان روز بعد و تا بازگشت تاریکی بر زمین، ادامه خواهد یافت.یوم کیپور را “روز طلب بخشایش” نامیده اند، زیرا یهودیان باورمند از شامگاه امروز به نیایش می نشینند و از درگاه پروردگار تمنا می کنند که گناهان آنان را ببخشد وآن ها را به سوی راستی و پاکی رهنمون گردد.
یوم کیپور ده روز پس از آغاز سال نو عبری، نوروز یهودیان فرا می رسد و باور بر آن است که پرودرگار یکتا در این ده روز برگه های اعمال انسان ها را بررسی می کند و رفتار همگان را می سنجد و در دفتر اعمالشان ثبت می کند، تا در روز رستاخیز پاسخگو باشند.
یهودیان، در نیایش های امشب و سراسر ساعات فردا، از درگاه پرورگار می طلبند که گناهان آنان را ببخشد و در دفتر اعمالشان، کرده هایشان را به نیکی رقم زند.

 ادامه…